Algemene voorwaarden

Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden
Snelzink B.V. (KVK nr. 77078217) versie 2020

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging

 1. Alle aanbiedingen van verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door verkoper. 2. Een kennelijke vergissing of een kennelijke fout in een aanbod bindt verkoper niet. 3. Een aanbod van verkoper geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 4. Verkoper is slechts gebonden aan een prijsopgave wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat deze opgave haar verbindt respectievelijk indien en doordat verkoper een bestelling tegen een bepaalde prijs heeft bevestigd. 5. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging van verkoper wordt betwist, zijn beide partijen hieraan gebonden. 6. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van verkoper, evenals toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van verkoper, zijn pas bindend voor verkoper na schriftelijke bevestiging door verkoper of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst of het doen van de betreffende toezegging, een en ander enkel indien en voor zover verkoper binnen die termijn door feitelijk handelen de overeenkomst of toezegging kennelijk heeft geaccepteerd. 7. Verkoper is gerechtigd om een bestelling niet te aanvaarden of een reeds bevestigde bestelling te annuleren indien blijkt dat de kredietwaardigheid van koper ter discussie staat of is gekomen, hetgeen onder meer kan blijken uit het ontbreken of verlagen van de interne of externe kredietlimiet(en) met betrekking tot koper. De beoordeling om niet (meer) aan koper te leveren is uitsluitend aan verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die hier voor koper uit voortvloeien.

Artikel 2. Prijzen

 1. Indien tussen de data van de aanbieding door verkoper en de aanvaarding daarvan door koper, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen de data van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, dan is verkoper gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen aan koper. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door verkoper, zijn alle prijzen exclusief BTW. 3. De door verkoper genoemde prijzen luiden in Euro’s.

Artikel 3. Levertijd

 1. De levertijd wordt door verkoper zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel beschouwd worden als een streefdatum/periode en nimmer als een fatale termijn. 2. Verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele zaken door verkoper besteld moeten worden bij derde partijen (zoals leveranciers of fabrieken). 3. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de door verkoper geschatte levertijd. 4. In geval van overschrijding van de door verkoper geschatte levertijd kan koper de order niet annuleren, kan koper de koopovereenkomst niet ontbinden en kan koper de ontvangst en/of betaling van de betreffende zaken niet weigeren.

Artikel 4. Levering en risico

 1. Indien Franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van verkoper. 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van koper. 3. De keuze van het vervoermiddel berust bij verkoper. 4. Bij levering Franco werk behoeft verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naast het vervoermiddel, terwijl koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen voor de lossing. Blijft koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening. 5. Lossing/bezorging van zaken buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper. 6. Bij afwezigheid van koper bij levering van de zaken door verkoper worden de goederen gelost voor risico van koper. 7. Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet geleverd kan worden omdat de leverancier van verkoper
  niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) is verkoper gerechtigd om koper een alternatief aan te bieden. Indien koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig leveren van de bestelling alsmede voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

Artikel 5. Levering en afroep

In het geval dat levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke termijn alle zaken dienen te zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. Koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven. Bij gebreke daarvan is verkoper bevoegd de zaken na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de zaken nog bij verkoper zou berusten- en voor risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 6. Hoeveelheid

 1. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, aflever bon of een soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt. Manco’s en/of schade dienen direct door koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend. Een en ander op straffe van verval van het recht om zich op zodanige gebreken of tekortkomingen te beroepen. 2. Ook al meldt koper tijdig aan verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document staat aangegeven, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7. Hoedanigheid en keuring

 1. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken zaak normaal en gebruikelijk is. 2. Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren zaken. 3. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van een opdrachtgever van koper of diens bouwdirectie, kan koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit de gebondenheid van koper aan bestekbepalingen, waarvan koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan verkoper heeft medegedeeld, zodat verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden. 4. Koper heeft het recht de zaken op zijn kosten te keuren. 5. Aan de bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der zaken -zoals in kwaliteit, afmetingen of stukstal per handelseenheid- kan koper echter slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voor zover de zaken niet zijn verwerkt en mits koper het bestaan van zulke bezwaren meldt: a. in geval van levering Franco op het werk/afleveradres: binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaken; b. in geval van levering Franco voor de wal of Franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de zaken ; c. in alle andere gevallen: vóór de verlading, behoudens het in lid 6 van dit artikel bepaalde. 6. De door verkoper gehanteerde en getoonde monsters zijn fabrieksmonsters. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de monsters. 7. In de gevallen, als bedoeld in lid 5 onder c van dit artikel, is verkoper, indien koper daarom heeft verzocht en voor zover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevraagd, verplicht tijdig voor de verlading aan koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst van de zaken. 8. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijnen door inspectie hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen acht dagen na
  constatering schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht, op straffe van verval van het recht om zich op gebreken of tekortkomingen te beroepen. 9. Ter zake van gebreken die na verloop van 1 (één) jaar en een dag na levering nog worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd. 10. Indien koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak jegens verkoper kan doen gelden, geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te schorten of een beroep te doen op verrekening.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel van deze algemene voorwaarden bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de netto-factuurwaarde (zijnde de bruto-factuurwaarde minus eventuele toeslagen, de BTW, eventuele andere overheidsheffingen over de prijs en in voorkomend geval bijkomende kosten zoals die van vervoer en/of verzekering) dan wel her levering van de zaken van de leverantie waarmee de schade verband houdt, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door koper of derden van de geleverde zaken brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van de verkoper vervalt. 2. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden. Koper vrijwaart verkoper tegen alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van afnemers van koper, die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door verkoper geleverde zaken en/of diensten aan koper. Koper is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet overnemen van adviezen van verkoper t.a.v. bewerking of verwerking van zaken. Verkoper is bij onjuiste bewerking of verwerking door derden niet verder aansprakelijk dan conform het bepaalde onder artikel 8 lid 1 van deze algemene voorwaarden. 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) indirecte schade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en rente die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van verkoper, behoudens opzet en grove schuld van verkoper, en/of van personen die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde zaken door koper c.q. door derden. 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 6. Technische adviezen en inlichtingen, verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van producten aan de koper worden naar beste weten en inspanning, alsmede naar de huidige stand der techniek vrijblijvend, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid door ons verstrekt.

Artikel 9. Emballage

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt door verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-) factuur in rekening gebracht bij koper. 2. Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt spoedig na ontvangst ervan door verkoper aan koper een creditfactuur toegezonden. 3. In afwijking van hetgeen in de vorige leden van dit artikel bepaald is, is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door verkoper berekend dan wel geleverd is. 4. Koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur van verkoper bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan verkoper verschuldigde. 5. Indien het bedrag der creditfactuur van verkoper meer bedraagt dan koper bij ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt het meerdere binnen 60 dagen na datum van de creditfactuur aan koper voldaan.

Artikel 10. Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet geaccepteerd door verkoper. 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd aan verkoper.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien verkoper door overmacht verhinderd is te leveren of op normale wijze te leveren, dan heeft verkoper het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog
  Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden Snelzink B.V. (KVK nr. 77078217) versie 2020

niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat verkoper hierdoor schadeplichtig is jegens wie dan ook. 2. Als overmacht gelden situaties, zoals, maar niet beperkt tot : tekortschieten van verkoper met name door te late of niet levering door toedoen van producenten, toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, staking en uitsluiting, oproer, rellen, molest, sabotage, niet beschikbaar zijn van transport, stagnaties in de aanvoer, machineschade, diefstal uit de magazijnen van verkoper, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog, maatregelen van de overheid zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden, en alle andere situaties waardoor de nakoming van de verplichtingen van verkoper wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van verkoper ligt.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud, zekerheid en recht van reclame

 1. Onverminderd het bepaalde omtrent risico-overgang blijven alle geleverde en nog te leveren zaken uitsluitend eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die verkoper op koper heeft of zal verkrijgen -waaronder in ieder geval de vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek- volledig zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook in geval van be- of verwerking van zaken of in geval van vermenging van zaken met andere zaken. Verkoper en koper komen overeen dat koper zijn vorderingen uit doorverkoop aan verkoper afstaat. 2. Zolang de eigendom van de zaken van verkoper niet op koper is overgegaan mag koper de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 3. Koper is verplicht om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van verkoper te bewaren. 4. Verkoper is gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper of indien koper in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper is verplicht om verkoper te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van verkoper. 5. Voornoemde onder lid 1 t/m 4 van dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan verkoper toekomende rechten onverlet. 6. Verkoper heeft op grond van artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek e.v. het recht van reclame en kan op grond hiervan bij niet betaling van de koopprijs door koper middels een schriftelijke verklaring de ontbinding inroepen van de overeenkomst en de zaak van koper of zijn rechtsverkrijger terugvorderen. Verkoper houdt recht op vergoeding van schade en rente als gevolg van tekortschieten door koper.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling

 1. Betaling door koper dient te geschieden binnen de op de factuur van verkoper aan koper aangegeven betalingstermijn. Indien deze betalingstermijn ontbreekt of niet zichtbaar is op de factuur van verkoper dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling door koper is koper van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe ingebrekestelling is vereist. 2. Koper is vanaf de vervaldag van de factuur van verkoper over het factuurbedrag rente verschuldigd aan verkoper. Deze rente bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte hiervan. Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper met betrekking tot (een deel van) zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde terstond opeisbaar; dat geldt ook voor de facturen van verkoper die op dat moment nog niet zijn vervallen. 3. Indien naar verkopers oordeel daartoe redenen aanwezig zijn, is verkoper te allen tijde gerechtigd te vorderen dat koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid door of namens koper heeft verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar. 4. Hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst aan verkoper verschuldigd is, wordt ten volle direct opeisbaar in geval: (a) koper surséance van betaling, faillissement of schuldsanering, dreigt te worden verleend of is
  verleend (b) koper besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. 5. Bij niet-betaling door koper is verkoper gerechtigd zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct opeisbaar. 6. Een koper die het door hem verschuldigde niet op tijd aan verkoper heeft betaald, is verplicht aan verkoper de kosten gemaakt tot inning van de vordering van verkoper op koper te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten (ter beoordeling aan de rechter) en de eventuele executiekosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt door verkoper begroot conform de staffel in de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 14. Verjaring en verval

 1. Elke vordering van koper op verkoper – uit welke hoofde dan ook – verjaart dan wel vervalt na 1 (één) jaar en een dag vanaf het moment dat koper genoegzaam bekend is met zijn vordering op verkoper. De verjaring wordt enkel gestuit door het instellen van een rechtsvordering door koper jegens verkoper of een schriftelijke bevestiging van verkoper dat deze instemt met de verlenging van de termijn. 2. Elke vordering van koper op verkoper verjaart dan wel vervalt hoe dan ook 2 (twee) jaar nadat een vordering van koper opeisbaar is geworden. 3. Indien tussen verkoper en koper discussie ontstaat omtrent het moment van aanvang van de voornoemde verval- of verjaringstermijn(en), dan geldt dat koper genoegzaam dient aan te tonen dat de verval- of verjaringstermijn een aanvang heeft genomen zoals hiervoor vermeld in artikel 14.1 en 14.2 van deze algemene voorwaarden. Indien koper dat niet genoegzaam aantoont dan geldt dat de verval- en verjaringstermijn een aanvang neemt op het tijdstip dat de overeenkomst tussen verkoper en koper is gesloten.

Artikel 15. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van koper, waaronder bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden, afwijkende van deze algemene voorwaarden, worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard en verkoper daarnaast expliciet heeft laten weten dat in het onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 16. Rechten van intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom in verband met de door verkoper aan koper geleverde zaken berusten uitsluitend bij verkoper of bij haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is koper nimmer toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van verkoper of haar licentiegevers of toeleveranciers. 2. Koper vrijwaart verkoper voor vorderingen van derden jegens verkoper die verband houden met enige (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele en / of industriële eigendom door koper, werknemers van koper of door koper ingeschakelde derden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle met verkoper aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door verkoper gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van zaken en facturen van of door verkoper worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan verkoper en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Artikel 18. Deponering van deze voorwaarden en overige voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77078217. 2. Op verzoek wordt door verkoper aan belanghebbenden een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. 3. In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van koper prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij verkoper de voorwaarden van koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden. 4. Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.